Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Baumann IČ 09805320 se sídlem Na Tržišti 533, 262 03 Nový Knín, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřad městské části Praha 12 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  • adresa: Na Tržišti 533, 262 03 Nový Knín
  • e-mail: martin@lupavkapse.cz
  • telefon: +420 776 080 058
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • poštovní adresa
  • telefon
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Při každém přístupu uživatele na webové stránky Lupa v Kapse jsou ukládána data do log souboru. Uložená data jsou anonymně analyzována pro statistické účely. Tyto statistiky jsou využívány k vyhodnocení návštěvnosti webových stránek. Zejména je sledováno pořadí, ve kterém jsou stránky navštěvovány a cesty mezi stránkami. Správce tyto informace používá ke zjištění, jak může být do budoucna zlepšena využitelnost webových stránek a jejich aplikací. Dočasně jsou ukládána následující data:
  • IP adresa nebo celé DNS jméno počítače uživatele
  • Datum a čas přístupu
  • Kód odpovědi HTTP
  • Navštívená stránka (URL)
  • Uživatelův operační systém a jeho verze
  • Typ prohlížeče a jeho verze
  • Název domény
  • Rozlišení obrazovky

   

 4. Webové stránky Lupa v Kapse používají Google Analytics (službu pro analýzu web) od společnosti Google Inc. (dále jen "Google"). Google Analytics používá tzv. cookies, což jsou textové soubory uložené ve Vašem počítači. Pomocí těchto cookies je společnost Google schopna zaznamenávat využivání webových stránek a nasledně uložit tyto informace na serverech Google v USA. Získané informace jsou určené k analýze webových stránek provozovatele jako k sestavování reportů o aktivitě chování uživatele a k dalšímu zpracování na straně Google.
 5. Kromě výše zmíněného a pokud je povoleno, Google může tyto informace předat i třetí straně, jedná se o povinnost ze zákona nebo pokud třetí strana zpracovává tato data v zastoupení Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s dalšími svými daty. Můžete se vyhnout instalaci cookies úpravou nastavení Vašeho prohlížeče; ovšem chtěli bychom upozornit, že v tomto případě pravděpodobně nebudete moci používat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Použitím webové stránky lupavkapse.cz souhlasíte s tím, že Google bude zpracovávat a shromažďovat Vaše údaje způsobem a pro účely uvedené výše.
 6. Zasílání Newsletteru - správce může zasílat Newsletter těm svým zákazníkům, kteří již dříve vyjádřili souhlas s jeho zasíláním na uvedenou e-mailovou adresu. Databáze týkající se Newsletteru obsahuje jméno, e-mailovou adresu a čas uděleného nebo odvolaného souhlasu. Subjekty údajů mají právo kdykoliv svůj souhlas odvolat pouhým kliknutím na odkaz uvedený v Newsletteru, zasláním mailu na adresu martin@lupavkapse.cz. Databáze týkající se Newsletteru je využívána pouze pro účely jeho zasílání.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • plnění právních povinností vůči státu,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  

 

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel služby Mailchimp
 • pronajímatel eshopového řešení Shoptet s.r.o., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 28935675
 • Rozesílková služba Zásilkovna - Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9-Libeň
 • Rozesílková služba Balík do Balíkovny - Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599
 • Rozesílková služba GLS - General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. Průmyslová 5619/1 CZ-58601 Jihlava, IČO 26087961
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

 VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2021.

  

 Logo_Lupa v Kapse_Hrackarstvi budoucnosti

 

Zpět do obchodu